ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία με την επωνυμία «Μασαουτα Ευφρόσυνη» που εδρεύει στου Γκύζη4, Αθήνα, με ΑΦΜ 122559307, Δ.Ο.Υ. ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ,  ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη η «Εταιρία», στο πλαίσιο  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που είναι σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρία, όπως ενδεικτικά σε πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με την Εταιρία, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρία.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρίας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Εταιρεία από τρίτο φυσικό  ή νομικό πρόσωπο κατά την άσκηση νόμιμου δικαιώματος αυτού ή της ίδιας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή, φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην Εταιρία εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκ΄τελεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία, υφισταμένων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προιόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Εταιρεία πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια, άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρεία για την διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρεώσης της εταιρείας που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης της με τους Πελάτες της η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, εργασίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο (σταθερό ή και κινητό), καθώς και δείγμα υπογραφής (φυσικής ή ηλεκτρονικής). Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία (λ.χ. επαγγελματική ταυτότητα ή ταυτότητα φοιτητή) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προυπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης.

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρηση σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασία με την Εταιρεία

Η Εταιρεί δεν επεξεργαζετα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετιζόνται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας, εκτ΄ς κι αν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προυπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται απ΄το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δενν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η επεξεργασία των προσωπικώνν σας δεδομένωνν αφορά, στην εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων με την Εταιρεία, την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων και οποιασδήποτε συναλλαγής, την εξέταση αιτημάτων για την παροχή προιόντων/υπηρεσιών της Εταιρείας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νομίμων και συμβατικών δικαιωμάτων της. Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την Εταιρεία, οι οποίες χορηγούνται είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά, για την κατάρτιση των συναλλαγών και για λόγους προστασίας των συναλλαγών. Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνομένων προς την Εταιρεία  αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορκά με προσφερόμενα από την Εταιρεία προιόντα και υπηρεσίες. Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Εταιρεία ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συναίνεσή σας, να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας ενημερώνει για παρεχόμενα προιόντα και υπηρεσίες της που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να σας παρουσιάσει προιόντα, υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό, απευθύνοντας τα αίτημά σας στα γραφεία της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σχέσης με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας με την Εταιρεία δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας, ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα.

-Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία άρθρο 15 ΓΚΠΔ.

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

-Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προυπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους άρθρο 18 ΓΚΠΔ.Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ’ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της «cookies» με σκοπό την βελτίωση των online υπηρεσιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies , μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://kleidaras.com

Η Εταιρεία με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Κλειδαράς άμεσα κοντά σας εντός 5 -15 λεπτών‎. Καλύπτουμε όλη την Αττική.

Αγ. Παρασκευή
Αθήνα
Αμπελόκηπους
Ανω Κυψέλη
Βριλήσσια
Γαλάτσι
Γκύζη
Πολύγωνο
Πολύδροσο

 

Γουδί
Ελληνορώσων
Εξάρχεια
Ζωγράφου
Ιλίσια
Καισαριανή
Κολωνάκι
Φιλοθέη
Χαλάνδρι

Κοντόπευκο
Κυψέλη
Κολωνό
Μαρούσι
Μελισσια
Νεα Ιωνια
Πεντελη
Χολαργό
Ψυρρή

Νεο Ψυχικό
Παγκράτι
Παλαιό Ψυχικό
Παπάγου
Πεντέλη
Πεύκη
Πατήσια
Λυκαβηττό
Σεπόλια

Copyright © 2020 kleidaras.com - Κλειδαράς Οδυσσέας ΚουνήςPowered by AIBAZPC