Υπηρεσίες – Παροχές

 • Αντικατάσταση & επισκευή κλειδαριών

 • Κλειδαριές ασφαλείας

 • 24 ώρες εξυπηρέτηση

 • Κλειδιά και κλειδαριές απλής ή θωρακισμένης πόρτας

 • Ηλεκτρονικές κλειδαριές

 • Κλειδιά παντός τύπου

 • Άνοιγμα σπιτιών. Άνοιγμα αυτοκινήτων

 • Κλειδαράς σπιτιών. Κλειδαράς αυτοκινήτων

 • Αδιάρρηκτες κλειδαριές νέας τεχνολογίας με μικρό κλειδί (Defender)

 • Κλειδιά Immobilizer

 • Κλειδαριές Omega

 • Ρολά Ασφαλείας

 • Αντικατάσταση σπασμένων κλειδιών